Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 2

Adres: Kościuszki 70
10-553 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Iwona Jasińska
Strona WWW: www.sp2olsztyn.pl
E-mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

Opis oferty:Opis placówki:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie istnieje od czerwca 1945 roku, jest najstarszą szkołą w mieście, szkołą wielopokoleniową z dużymi tradycjami. Realizując zadania współczesnej szkoły, preferujemy takie wartości, jak: odpowiedzialność, otwartość, ciekawość świata, dobro, prawość, tolerancja, punktualność.

Pragniemy, aby nasza szkoła była kreatywna, motywowała do działania, tworzyła atmosferę ciągłych poszukiwań. Tym, co nas wyróżnia, jest oferta programowa szkoły dostosowana do potrzeb środowiska. Wspomagamy rozwój dzieci poprzez kształtowanie zainteresowań, zdolności oraz właściwych postaw.

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY:

1/Szkoła dwukrotnie została wyróżniona za jakość zarządzania przez Kapitułę konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości: nagroda główna za Doskonałość Zarządzania, wyróżnienie I stopnia za Doskonałość Zarządzania.

2/ Minister Edukacji Narodowej przyznał szkole Certyfikat Szkoła Niepodległej 1918-2018 (II 2019).
W roku szkolnym 2017/2018 – oprócz Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał szkole Certyfikat Szkoły Wiernej Dziedzictwu (XI 2017) oraz Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo (II 2018).

3/Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wielokrotnie przyznał szkole wyróżnienie za największą w województwie liczbę laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych; ponadto nasi uczniowie zdobywają wysokie lokaty w przedmiotowych konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz osiągają znaczące sukcesy sportowe. 

4/Od 2005 roku realizujemy światowy program edukacyjny Odyseja Umysłu, a szkolne drużyny Odysei Umysłu trzykrotnie  zdobyły tytuł laureata na Ogólnopolskich Finałach Odysei Umysłu (2006/2007, 2008/2009, 2016/2017), zyskując prawo uczestnictwa w Światowych Finałach Odysei Umysłu w USA. W roku szkolnym 2012/2013 drużyna Odysei Umysłu w nagrodę za II miejsce w ogólnopolskim finale wzięła udział w EuroFestiwalu w Niemczech.

5/Za stwarzanie najmłodszym uczniom optymalnych warunków rozwoju otrzymaliśmy następujące wyróżnienia: wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej za podjęcie działań na rzecz rozpoznawania i rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów w szkole w zadaniu Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym; wyróżnienie w konkursie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Sześciolatek w mojej szkole za niestandardowe działania w zakresie edukacji dzieci sześcioletnich w klasie pierwszej, III miejsce w konkursie Ministra Edukacji Narodowej dla Rad Rodziców Mam 6 lat.

6/ Z sukcesem zrealizowaliśmy programy ogólnopolskie, których owocem są certyfikaty: Szkoła z klasąNauczyciel  z klasą, Uczniowie z klasą, Szkoła z Prawami Dziecka, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła w Ruchu, Szkoła gotowa na TIK, Chronimy Dzieci, Szkoła Promująca Zdrowie.
Oferta:

WSPOMAGAMY ROZWÓJ UCZNIÓW, ZAPEWNIAJĄC WSZECHSTRONNĄ POMOC:

1/ Udzielamy Uczniom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, organizując  zajęcia rozwijające uzdolnienia,  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne,  zajęcia terapeutyczne  i zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, indywidualną pomoc psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego, logopedy szkolnego, nauczyciela specjalisty.

2/Dbamy o zdrowie, prawidłową postawę oraz sprawność fizyczną naszych Wychowanków.

Realizujemy program Szkoła Promująca Zdrowie, otrzymaliśmy Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie. Sukcesem zakończył się nasz udział w  kampanii Zdrowie po Dzwonku i jako pierwsi w naszym mieście uzyskaliśmy Certyfikat Zdrowego Sklepiku.

-   Poszerzamy ofertę zajęć sportowych dla uczniów klas I-III w zakresie lekkoatletyki i piłki ręcznej.

Organizujemy dodatkowe zajęcia ogólnorozwojowe: w Szkolnym Centrum Aktywności Ruchowej odbywają się zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez animatorów sportu, a od IX 2016r. – z inicjatywy rodziców i nauczycieli – rozpoczął swą działalność Uczniowski Klub Sportowy Akademia Dwójki Olsztyn, którego głównym celem jest organizacja zajęć sportowych dla członków stowarzyszenia w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. Ponadto organizujemy cykliczne imprezy sportowe, również z udziałem rodziców i bliskich, np. Polska biega – SP 2 też biega, Mityng Lekkoatletyczny, Wiosenne zabawy sportowe na wesoło.

-  Realizujemy zewnętrzne programy profilaktyczne, np. Szkolny Klub Sportowy (nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowany od stycznia 2017 r.), Siatkarskie Ośrodki Szkolne, Ośrodek Szkolenia w Piłce Ręcznej, Lekkoatletyka dla każdego, 5 porcji owoców, warzyw lub soku, Czas na zdrowie, Śniadanie daje moc, Trzymaj formę!, program profilaktyczny BEZPIECZNY PUCHATEK, organizowany we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

-   Za prowadzenie i rozwijanie działań promujących prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną w ramach projektu Zachowaj równowagę otrzymaliśmy certyfikaty: Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej

3/ Kształtujemy  postawy proekologiczne poprzez podejmowanie różnorodnych działań w szkole i jej otoczeniu, czego efektem jest trzykrotne zdobycie prestiżowego Certyfikatu Zielonej Flagi. Ponadto otrzymaliśmy Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

 Najmłodsi Uczniowie

Dla uczniów klas I-III przeznaczone jest 2.piętro budynku naszej szkoły. Znajdują się tam:

o  sale edukacji wczesnoszkolnej, wyposażone w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne, służące aktywizowaniu procesu kształcenia, półki na przybory i książki dla każdego dziecka;

o  sala języka angielskiego z tablicą interaktywną;

o  bogato wyposażona sala terapii pedagogicznej

Ponadto uczniowie mają do dyspozycji Szkolne Centrum Aktywności Ruchowej, salę gimnastyczną, aulę szkolną, bibliotekę z bogatym księgozbiorem i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej oraz dwie nowoczesne pracownie informatyczne.

Zajęcia w klasach I-III odbywają się w systemie dwuzmianowym.

W klasie pierwszej zajęcia edukacyjne są prowadzone w systemie dwuzmianowym.  Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych i po ich zakończeniu  dzieci od klasy pierwszej mogą spędzić czas w świetlicy w godzinach od 630 do 1700 oraz skorzystać z oferty stołówki szkolnej. 
Zajęcia dodatkowe :

 Stwarzamy warunki do rozwoju talentów i zainteresowań. Placówka uzyskała tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW za wyróżniającą działalność na rzecz odkrywania oraz rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów.

o   W ofercie szkoły znajduje się szeroka gama zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Szkoła zdobywa kolejne doświadczenia w podnoszeniu jakości usług edukacyjnych i  pozyskiwaniu środków finansowych, przeznaczonych na poszerzenie oferty:

-  Od roku szkolnego 2018/2019 realizujemy projekt Akademia Dwójki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014- 2020, w ramach którego przez kolejne 3 lata szkolne organizujemy dla 80 grup uczniów 20 różnorodnych form nieodpłatnych zajęć dodatkowych oraz 27 wyjazdów edukacyjnych do centrów nauki, których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (kompetencji matematycznych, przyrodniczych, ICT, językowych) i właściwych postaw/umiejętności tj. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej.

 -    Od 2012 roku ofertę szkoły uzupełniają zajęcia pozalekcyjne ze środków finansowych na programy realizowane z dochodów  własnych Miasta Olsztyna.

- Wdrażamy innowacje pedagogiczne,  wpisane do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty 
w Olsztynie
 oraz zarejestrowane w Szkolnym rejestrze innowacji.

o    Od roku szkolnego 2009/2010 uczniowie biorą udział w ogólnopolskim programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, umożliwiającym dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem (zarówno klasyką, jak i twórczością współczesną) oraz pogłębienia wiedzy na temat sztuki filmowej.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 768;