Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji

ZARZĄDZENIE  NR  37

PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 23 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 maja 2018 r.  
do 16 maja 2018 r.

do godz. 15.00

od 20 sierpnia 2018 r.
do 23 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej    i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 maja 2018 r.  
do 18 maja 2018 r.

24 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 maja 2018 r. 
godz. 14.00

27 sierpnia 2018 r. 
godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

od 22 maja 2018 r.

do 24 maja 2018 r.  

do godz. 15.00                                                 

od 28 sierpnia 2018 r.

do 29 sierpnia 2018 r.

  do godz. 15.00                                      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 maja 2018 r.
godz.14.00

30 sierpnia 2018 r.
godz. 10.00

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                PREZYDENT OLSZTYNA

 

                                                                                                      Piotr Grzymowicz

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 739;