Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji

ZARZĄDZENIE  NR  37

PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18 marca 2019 r.  
do 29 marca 2019 r.

do godz. 15.00

od 19 sierpnia 2019 r.
do 21 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej    i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 kwietnia 2019 r.  
do 5 kwietnia 2019 r.

22 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 kwietnia 2019 r. 
godz. 14.00

23 sierpnia 2019 r. 
godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 kwietnia 2019 r.

do 12 kwietnia 2019 r.  

do godz. 15.00                                                 

od 26 sierpnia 2019 r.

do 27 sierpnia 2019 r.

  do godz. 15.00                                      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 kwietnia 2019 r.
godz.14.00

28 sierpnia 2019 r.
godz. 10.00

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                PREZYDENT OLSZTYNA

 

                                                                                                      Piotr Grzymowicz

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 739;