Niezalogowany
zmień rozmiar:Szanowni Rodzice

 

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

 

Niniejsze zasady nie obejmują szkół podstawowych prowadzonych

przez inne podmioty niż Miasto Olsztyn.

 

W 2018 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało w dwóch etapach:

I   -   zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,


Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły rozpoczną się

5 marca 2018 r.  i  winny trwać do 23 marca 2018 r.

II - udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2018 kończy 7 lat (urodzone w 2011 r.);

2) w roku 2018 kończy 6 lat (urodzone w roku 2012) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Przyjmowanie dzieci do szkół dokonuje się przez stronę internetową:

sp-olsztyn.nabory.pl

na której zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich szkołach podstawowych.

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły - przyjmowani są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

 

UWAGA:

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn obowiązującew roku szkolnym 2018/2019 określa Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego        z 2017 r. poz. 2007)

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

 

·      otworzyć stronę internetową – sp-olsztyn.nabory.pl,

·      otworzyć i wypełnić zgłoszenie,

-    potwierdzić wypełnione zgłoszenie,

·      wydrukować wypełnione zgłoszenie i podpisać,

·      zanieść zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej.

 

Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły rozpoczną się

5 marca 2018 r.  i  winny trwać do 23 marca 2018 r.

 

UWAGA:

„Zgłoszenie” po wypełnieniu musi być wydrukowane, podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożone w szkole podstawowej obwodowej.

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają zgłoszenie w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełniają je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole podstawowej obwodowej.

Informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Wówczas rodzice/prawni opiekunowie wypełniają „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” i zanoszą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej.

Wniosek będzie można wydrukować i wypełnić ręcznie od dnia 14 maja 2018 r. ze strony sp-olsztyn.nabory.pl. Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniami składamy w jednej z wybranych szkół podstawowych, w których prowadzona będzie rekrutacja na wolne miejsca.UWAGA:

„Wniosek” po wypełnieniu musi być  podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożony
w wybranej szkole podstawowej.

We wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek w  szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, w której odbywa sie rekrutacja na wolne miejsca, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w wybranej szkole podstawowej.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów (również dostępne na stronie internetowej).

 

UWAGA:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 5145), rozpatruje komisja rekrutacyjnego powołana przez dyrektora szkoły.

 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

 

UWAGA:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.

 

 

           

Rekrutację dzieci do klasy I oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie (szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej szkoły).

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej określa Zarządzenie Nr 37 Prezydenta Olsztyna z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019.

 

WAŻNE DATY:

 

·      od 5 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły,

·      4 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły podstawowej liczby wolnych miejsc,

·      od 14 maja 2018 r. do 16 maja 2018 r. do godz. 15.00 – rekrutacja na wolne miejsca  - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,

·      21 maja 2018 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

·      od 22 maja 2018 r. do 24 maja 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

·      25 maja 2018 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona
w widocznym miejscu w siedzibie
szkoły podstawowej - w kolejności alfabetycznej.
Rekrutacja ID: 134; Wersja: 8.123.293.1391 Harmonogram ID: 642;